Các diễn giải viên cộng đồng và nhân viên Vườn Quốc gia luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ diễn giải cho du khách tham quan. Họ không chỉ dẫn đường mà còn thể hiện những thông điệp tiềm ẩn của thiên nhiên và văn hóa địa phương, giúp du khách hiểu rõ hơn và thêm quan tâm, trân trọng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

    Các diễn giải viên cộng đồng và nhân viên Vườn Quốc gia luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ diễn giải cho du khách tham quan. Họ không chỉ dẫn đường mà còn thể hiện những thông điệp tiềm ẩn của thiên nhiên và văn hóa địa phương, giúp du khách hiểu rõ hơn và thêm quan tâm, trân trọng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

Dịch vụ diễn giải là một trong những đặc trưng quan trọng nhất của du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, nơi mà du lịch không chỉ phụ thuộc vào những giá trị hấp dẫn nhân tạo